اولویت‌بندی ویژگی‌های رایانش ابری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اهداف: پرونده الکترونیک سلامت در بهبود مراقبت با کیفیت برای بیماران به ویژه در شرایط بحران و برآورده‌کردن نیازها و انتظارات نقش مهمی را ایفا می‌کند. استفاده از ویژگی‌های رایانش ابری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت، دستیابی سریع‌تر به این هدف را تسهیل می‌نماید. مطالعه حاضر با هدف اولویت‌بندی ویژگی‌های رایانش ابری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت در شرایط بحران انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش کاربردی- تحلیلی در سال ۱۳۹۸ انجام شد. حجم نمونه پژوهش ۴۵ نفر بود که به روش نمونه‌برداری هدفمند از میان خبرگان حوزه مدیریت اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت از تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته حاوی ویژگی‌های رایانش ابری بود. میزان ضریب نسبی روایی محتوا برابر با ۸۰/۰ و شاخص روایی محتوا نیز ۹۰/۰ محاسبه شد. پایایی پرسش‌نامه نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ ۸۵/۰ محاسبه و تأیید شد. در این مطالعه بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی و ساختار سلسله مراتبی در آن، ابتدا معیارها با هم مقایسه و اولویت‌بندی شدند، سپس در هر معیار، زیرمعیارها با یکدیگر مقایسه و اولویت‌بندی شدند. تحلیل داده با استفاده از آمار توصیفی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی توسط نرم‌افزارهای SPSS ۲۱.۰ و Expert Choice ۱۱ صورت پذیرفت.
یافته‌ها: از ۴۵ پرسش‌نامه توزیع‌شده میان خبرگان، به ۴۰ پرسش‌نامه با نسبت ۸۸/۸۸ درصد پاسخ داده شد. از میان نُه معیار و ۳۰ زیرمعیار بررسی‌شده، معیار امنیت و محرمانگی با وزن ۳۰/۰ و پس از آن معیار کاهش خطا و بهبود کیفیت با وزن ۱۵/۰ از میان سایر معیارهای اصلی ویژگی‌های رایانش ابری در اجرای پرونده الکترونیک سلامت به عنوان مهم‌ترین ویژگی شناخته شدند. کم‌اهمیت‌ترین آنها نیز معیارهای هزینه و قابلیت جستجو و استخراج اطلاعات به ترتیب با وزن‌های ۰۴۵/۰ و ۰۴۸/۰ بود.
نتیجه‌گیری: در این مطالعه، ویژگی‌های رایانش ابری در ایران، اولویت‌بندی و ارزش‌گذاری شده است که مهم‌ترین آن محرمانگی و امنیت است. بنابرین در شرایطی که امکان انتخاب تمامی این ویژگی‌ها فراهم نیست، مناسب‌ترین و کارآمدترین ویژگی در موقعیت‌های متفاوت انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها