تعیین وضعیت ابعاد مختلف سلامت بازنشستگان ناجا و ارتقای آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.30505/9.4.3

چکیده

 
اهداف: با توجه به پیش‌بینی رشد تصاعدی جمعیت سالمندان در ایران و جهان طی سال‌های آتی، یافتن مشکلات سالمندان و راهکارهای آن از اولویت‌های سیستم‌های بهداشتی و درمانی تلقی می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر تعیین وضعیت سلامت بازنشستگان ناجا و ارتقای آن است.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نظر هدف، مطالعه کاربردی، از نظر داده‌ها، به صورت مطالعه آمیخته اکتشافی و از نظر روش اجرا، شامل مصاحبه و مطالعه پیمایشی مقطعی بود. ابزار مطالعه در این پژوهش شامل پرسش‌نامه با طیف لیکرت پنج‌تایی (پس از تأیید روایی و پایایی) جهت تحلیل کمّی و مصاحبه عمیق و بدون ساختار جهت تحلیل کیفی بود. تعداد 383 نفر از کارکنان بازنشسته ناجا که به درمانگاه‌های بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا و کانون بازنشستگان ناجای استان تهران، حد فاصل اول مرداد تا اول اسفند 1398 مراجعه داشتند، پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند و مورد مصاحبه قرار گرفتند.
یافته‌ها: تحلیل کمی انجام‌شده بیانگر وضعیت مطلوب همه ابعاد سلامت بازنشستگان به جز سلامت اقتصادی و اجتماعی بود (05/0>p). مشکلاتی که بازنشستگان بدان اشاره نمودند عمدتاً شامل هزینه بیماری‌های قلبی (35%)، فشارخون (15%)، دیابت (13%) و بیماری‌های چشمی (13%) در بعد سلامت جسمانی، نگرانی در مورد آینده خانواده (63%) و کمبود حمایت معنوی (34%) در بعد سلامت عاطفی، هزینه‌های روزمره در بعد سلامت اقتصادی، کمبود امکانات اجتماعی و رفاهی (40%) و نیز هزینه‌های آنان (50%) در بعد سلامت اجتماعی و نیاز به شغل (10%) و حمایت اقتصادی (90%) در بعد سلامت انگیزشی و نیز مشکلات شناختی بود.
نتیجه‌گیری: سلامت بازنشستگان در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و دیگر ابعاد سلامت بازنشستگان در وضعیت مطلوبی است. ارتقای سلامت اقتصادی به ارتقای سلامت در سایر حوزه‌ها نیز کمک خواهد کرد

کلیدواژه‌ها