شناسایی و تبیین ابعاد آموزش ایمنی کودکان در حوادث غیرمترقبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.3050/9.4.5

چکیده

اهداف: کودکان از آسیب‌پذیرترین افراد در برابر حوادث غیرمترقبه محسوب می‌گردند و آموزش و ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های کودکان در زمینه ایمنی از مهم‌ترین شاخص‌های سطح سلامت و امنیت یک جامعه می‌باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و تبیین ابعاد آموزش ایمنی کودکان در حوادث غیرمترقبه و ارائه راهکارهای لازم بود.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از مطالعه تطبیقی "George F. Bereday"، شامل چهار مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه استفاده شد. در هر مرحله به توصیف هر یک از عوامل مورد تحقیق به صورت جداگانه پرداخته شد. این پژوهش تطبیقی، با تحلیل برنامه درسی ایمنی در کشورهایی که از نظر "یونیسف" در بحث ارتقاء فرهنگ ایمنی با هدف کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی دارای برنامه آموزشی جامعی در برنامه درسی خود بوده‌اند (ژاپن، فرانسه، روسیه، ترکیه، گرجستان و بنگلادش)، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شد.
یافته‌ها: کشورهای موردمطالعه (ژاپن، فرانسه، روسیه، ترکیه، گرجستان و بنگلادش) ابعاد آموزش فرهنگ ایمنی را در برنامه درسی دانش‌آموزان به ۴ بعد اصلی: رویکردهای ادغام، روش‌های یادگیری، روش‌های ارزشیابی و توسعه حرفه‌ای معلمان تقسیم‌بندی نموده‌ بودند.
نتیجه‌گیری: از مقایسه مؤلفه‌های استخراج‌شده از کشورهای منتخب با ایران مشخص گردید که در برنامه درسی ایران به برخی از مؤلفه‌ها مانند آموزش کمک‌های اولیه پس از حادثه (ترکیه)، مهارت‌های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (گرجستان) و نحوه کنترل و رفتار در حوادث، کمتر یا اصلاً توجهی نشده است. حال آنکه آموزش و ارتقاء توانمندی‌ها و مهارت‌های کودکان در زمینه ایمنی از مهم‌ترین شاخص‌های ایمنی کودکان محسوب شده و توجه به این ابعاد با پیشگیری از وقوع حادثه کمک شایانی در انجام مطلوب مأموریت‌های اورژانسی، انتظامی و امدادی ایفا خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها