تعیین میزان رضایت سالمندان از خدمات ارائه‌شده در بیمارستان‌های منتخب ناجا و ارائه راه‌کارهایی جهت ارتقای آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

اهداف: رضایت‌مندی سالمندان، به‌عنوان یک ابزار جهت سنجش بهره‌وری و اثربخشی خدمات بیمارستانی موردتوجه است. هرگونه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی در رابطه با سالمندان نیازمند شناخت دقیق و مبتنی بر مشاهدات عینی و علمی مسائل آنان هست. هدف این مطالعه تعیین وضعیت خدمات سالمندی در دو بیمارستان منتخب ناجا بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر داده‌ها، با استفاده از روش آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری ۳۰۰ نفر از مراجعین سالمند در دو بیمارستان منتخب ناجا در شهر تهران در فاصله اول بهمن‌ماه سال ۹۷ تا اول آذرماه سال ۹۸ بود که به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. بخش کیفی مطالعه با مصاحبه‌های عمیق بدون ساختار و بخش کمّی مطالعه با پرسشنامه با طیف لیکرت (پس از تائید روایی و پایایی) جهت تعیین میزان رضایت و مشکلات و ارائه راهکارها انجام شد.
یافته‌ها: میزان رضایت از پزشکان ۹۰%، اورژانس ۶/۷۵ %، پاراکلینیک ۸۳% بود. بیشترین مشکلات مورداشاره مراجعین سالمند در مورد هزینه‌ها (۷/۱۰%)، مانند هزینه آزاد برخی داروها (۷/۵%)، مشکل در نوبت‌گیری غیرحضوری (۲/۱۰%)، حجم بالای مراجعین (۴/۶%)، مشکلات محل پارک خودرو (۶%) بود. راهکارهای ارائه‌شده توسط مراجعین سالمند، گسترش بیمه و بیمه تکمیلی (۵/۱۷%)، وجدان کاری (۴/۱۳%) و خدمات پیشگیری از بیماری (۴/۱۲%)، گسترش دندانپزشکی (۲/۸%) بود. تحلیل کمّی انجام‌شده نشان‌دهنده وضعیت مطلوب درزمینهٔ رضایت از کارکنان و نیاز به اقداماتی درزمینهٔ کنترل هزینه‌ها، گسترش خدمات بیمه، خدمات ناجا و بیمارستان بود.    
نتیجه‌گیری: قسمت‌های مختلف بیمارستان با توجه به درصدها و تحلیل‌ها از وضعیت قابل قبولی برخوردار است اما نقایصی درباره تجهیزات، خدمات الکترونیک و برخورد کارکنان وجود دارد و خدمات سالمندی در بیمارستان‌های ناجا باوجود قرار داشتن در سطح درمانی مناسب، نیاز به اقدامات جدی جهت ارتقای سطح رضایت‌مندی دارد.

کلیدواژه‌ها