تأثیر مکمل دهی اسپیرولینا و تمرینات مقاومتی دایره‌ای بر مقادیر پلاسمایی رزیستین و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی کارکنان نیروی انتظامی دارای اضافه‌وزن و چاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

‎10.30505.10.3.149

چکیده

اهداف: یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل وزن استفاده از تمرینات ورزشی منظم و مکمل­های­ گیاهی است. هدف مطالعه حاضر تأثیر مکمل دهی اسپیرولینا و تمرینات مقاومتی دایره­ای بر مقادیر پلاسمایی رزیستین و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی کارکنان نیروی انتظامی دارای اضافه‌وزن و چاق بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر تک سوکور از نوع نیمه تجربی و کاربردی بود. به همین منظور۶۰ نفراز کارکنان نیروی انتظامی دارای اضافه‌وزن و چاق با شاخص توده بدن بیشتر از ۲۵ (کیلوگرم بر مترمربع) و با دامنه سنی۳۰ تا ۵۵ سال به‌صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده در چهار گروه تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما، اسپیرولینا و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله و دارونما به ترتیب به مدت هشت هفته روزانه دو عدد کپسول۵۰۰ میلی‌گرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. تمرینات مقاومتی دایره‌ای به مدت هشت هفته، هفته­ای سه جلسه اجرا شد. مقادیر رزیستین وبرخی شاخص‌های ترکیب بدن قبل و بعد از مداخله اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: در مقایسه بین گروهی؛ وزن بدن تفاوت معنی­داری داشت (0/05>P). در بررسی درون‌گروهی؛ مقادیر رزیستین در گروه تمرین+ اسپیرولینا، وزن بدن و شاخص توده بدنی در گروه‌های تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما و اسپیرولینا، همچنین درصد چربی، نسبت دور کمر به دور باسن در گروه‌های تمرین+ اسپیرولینا و تمرین+ دارونما کاهش معنی‌داری داشت (0/05>P).
نتیجه‌گیری
: به نظر می‌رسد مکمل دهی اسپیرولینا توام با تمرینات مقاومتی دایره‌ای با کاهش مقادیر پلاسمایی رزیستین و برخی شاخص‌های‌ ترکیب بدنی می‌تواند در کاهش وزن و چاقی مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها