تعیین عوامل روان‌شناختی مؤثر بر توانمندی پرستاران- مطالعه موردی بیمارستان الغدیر ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

‎10.30505.10.3.175

چکیده

اهداف: توانمندی روان‌شناختی پرستاران ازیک‌طرف قدرت ذهنی افراد را برای مقابله با شرایط تنش­ زا افزایش داده و از طرف دیگر بسیاری از عوامل ایجادکننده تنش ­های شغلی را کنترل می­کند. لذا این مطالعه باهدف تعیین عوامل روان‌شناختی و تأثیر آن بر توانمندی پرستاران انجام شد.
مواد و روش­ ها: مطالعه حاضر از نوع آمیخته (کیفی- کمی) و استراتژی پدیدارشناسی، در بیمارستان الغدیر تبریز در سال ۱۳۹۸ انجام شد. جامعه آماری بخش کیفی مطالعه را ۱۵ نفر از پرستاران و جامعه آماری بخش کمی مطالعه را ۸۹ نفر از پرستاران بیمارستان الغدیر ناجا تشکیل دادند که نمونه­ گیری به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. ابزار مورداستفاده برای ثبت داده ­ها پرسشنامه بود که در محیط نرم­افزار Smart PLS و به روش پیمایشی با تکنیک تحلیل محتوای پنهان انجام شد.
یافته­ ها: یافته ­های حاصل از کدگذاری باز و محوری نشان داد که عوامل روان‌شناختی مؤثر بر توانمندی پرستاران ناجا در ۴ حوزه خوداتکایی، کامروایی، اعتماد متقابل و آگاهی حقوقی می­باشند. همچنین نتایج آزمون مسیر نیز نشان داد، خوداتکایی دارای ضریب مسیر 0/862، کامروایی دارای ضریب مسیر 0/752، اعتماد متقابل دارای ضریب مسیر 0/734 و آگاهی حقوقی دارای ضریب مسیر 0/984 هستند.
نتیجه­ گیری: سیاست­گذاران و مدیران نظام سلامت بایستی بر توانمندسازی پرستاران که اکثریت نیروی انسانی بیمارستان را تشکیل می‌دهند اهمیت دهند و مؤلفه­ هایی را که موجب بهبود عوامل روان‌شناختی و درنتیجه توانمندی کادر پرستاری بیمارستان­ ها می­ شود، مهیا کنند.

کلیدواژه‌ها