دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، بهار 1391 (3) 
4. مقایسه میزان پرخاشگری بین دو گروه موزیک و غیرموزیک نیروی انتظامی

صفحه 170-175

محمدرضا کمالی؛ مصطفی فروتن؛ مصطفی براری؛ هادی پناهی


5. الگوی ساختاری رابطه اختلال شخصیت مرزی، سبک مقابله ای هیجان مدار، تکانشگری و افکار خودکشی در سربازان

صفحه 176-182

عبدالله سلطانی نژاد؛ علی فتحی آشتیانی؛ خدابخش احمدی؛ عماد یاحقی؛ علیرضا نیک مراد؛ روح الله کریمی؛ عاطفه عبد المنافی؛ وحید بهنود