دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 7، زمستان 1392 (7) 
1. بررسی اثرات میدانهای الکترومغناطیس بر پیامدهای سلامت: مطالعه مروری سیستماتیک

صفحه 209-222

انوشیروان کاظم نژاد؛ سید محمد فیروز آبادی؛ محمد غلامی فشارکی؛ ساره صمدی؛ ندا گیلانی


5. ارزیابی روش رهبری مدیران در بیمارستان‎‎های منتخب نظامی بر اساس سبک رهبری لیکرت

صفحه 249-254

احمد عامریون؛ علی عقیقی؛ شهرام توفیقی؛ علی اکبر صادقی؛ محمد شکری؛ عیسی مالمیر؛ محبوبه توسلی؛ نصیر امانت


6. تاثیر تمرینات ذهنی و جسمی برنامه ریزی شده بر کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی در بیمارستان های نظامی

صفحه 255-262

زینب متدین؛ بتول نحریر؛ عباس عبادی؛ علی طیبی؛ بهزاد عین الهی؛ منصوره علی اصغرپور