دوره و شماره: دوره 5، شماره 5 - شماره پیاپی 20، زمستان 1395 (20) 
1. برخورد گلوله به لگن و تامپوناد قلبی؛ گزارش موردی

صفحه 315-320

آرش فروزان؛ محمدجواد خراسانی؛ کامبیز معصومی


9. بررسی ژن‌ها، مارکرها و روش‌های پیشگویی عود سرطان کلون

صفحه 389-402

ندا صائب نیا؛ مجید صادقی زاده؛ فاطمه موحدی مطلق؛ محمد جواد دهقان عصمت آبادی