دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، پاییز 1397 (27) 
2. اثربخشی ذهن‌آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر افکار خودکشی و پرخاشگری در سربازان وظیفه

صفحه 147-152

امیرحسین گودرزی؛ علی اکبر گل محمدی؛ سپیده بشیرگنبدی؛ ساره صمدی


6. ارزیابی بخش مدیریت اطلاعات سلامت دو بیمارستان نظامی؛ مطالعه کیفی

صفحه 173-179

رضا محمدی؛ مینا لازم؛ سارا قلنه؛ مهسا ملکی؛ حشمت اله اسدی؛ راضیه حیدری؛ نسیم اصلانی؛ علی گراوند