دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 38، تابستان 1400، صفحه 141-222