اهداف و چشم انداز

از اهداف راهبردی انتشار فصل‌نامه علمی- پژوهشی طب انتظامی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ﻫﺪاﻳﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در حیطه‌های مختلف علوم مرتبط با طب انتظامی تحت پوشش یک پژوهشکده واحد
 • ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨگی‌ها بین معاونت‌های مختلف ناجا
 • ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻜﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨگی‌ها بین ناجا و دانشگاه‌های داخلی و بین‌المللی
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮازی در زمینه طب انتظامی
 • ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎنی، سخت‌افزاری و ﻣﺎلی براساس برنامه مدون اولویت‌بندی‌شده
 • اﻳﺠﺎد بستر مناسب تحقیقاتی و پژوهشی به منظور تامین نیازهای فزاینده ناجا
 • قابلیت انجام پژوهش‌های کلان و جامع و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮﺑﺨشی آنها

با توجه به اهداف فوق، فصل‌نامه علمی- پژوهشی طب انتظامی در حوزه‌های موضوعی زیر اقدام به پذیرش مقالات پژوهشی اصیل، پژوهشی کوتاه، توصیفی و نظرسنجی، مرور سیستماتیک، گزارش موردی و نامه به سردبیر می‌نماید:

 • پزشکی قانونی (تشخیص هویت؛ سم‌شناسی؛ و مرگ‌شناسی)
 • طب ترافیک (غربالگری رانندگان؛ احراز سلامت رانندگان؛ عوارض جسمی و روانی ترافیک)
 • فوریت‌های پزشکی انتظامی (پیش‌بیمارستانی؛ بیمارستانی؛ سلامت در بلایای طبیعی و سوانح؛ امداد و انتقال)
 • همه‌گیری‌های شهری (مدیریت و کنترل همه‌گیری‌های شهری در مواقع بحران)
 • اعتیاد و سوء مصرف مواد (روش‌های تشخیص سریع و فوق سریع؛ پیشگیری از سوء مصرف مواد؛ اصول درمان)
 • روان‌شناسی انتظامی (روان‌شناسی جرم و بزهکاری، روان‌شناسی اغتشاش و رفتار‌های خشونت آمیز، روان‌شناسی گروه‌های اجتماعی، بهداشت روان کارکنان ناجا)
 • بهداشت انتظامی (آموزش بهداشت؛ بهداشت سربازخانه‌ها و مراکز پلیس؛ تغذیه و بهداشت آب؛ بررسی آنتروپومتری در طراحی ملزومات)
 • آسیب‌های مرتبط با فعالیت انتظامی (حوادث ناشی از سلاح‌های سرد و گرم؛ آسیب‌های شغلی؛ طب بالستیک)
 • طب بحران (مدیریت بحران‌های بهداشتی شهری؛ کنترل همه‌گیری در بحران)
 • اخلاق طب انتظامی (اخلاق پزشکی در بهداشت و درمان کارکنان ناجا؛ اخلاق پزشکی در برخورد با متهمان)
 • مدیریت طب انتظامی (تاثیر سبک‌های مدیریتی؛ ارزشیابی مراکز بهداشتی و درمانی ناجا)
 • فناوری‌های مرتبط با طب انتظامی (مطالعات بنیادی دارویی و تجهیزاتی طب انتظامی؛ روش‌های تشخیصی و درمانی نوین مرتبط با حیطه‌های مختلف طب انتظامی؛ مهندسی نوین بیمارستان‌های نظامی و صحرایی؛ فنّاوری زیستی مرتبط با طب انتظامی؛ کاربردهای بیوانفورماتیک در طب انتظامی)
 • معافیت‌های پزشکی
 • طب ترور