اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

خسرو خواجه

بیوشیمی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

khajehmodares.ac.ir

مجید صادقی‌زاده

ژنتیک ملکولی استاد ژنتیک ملکولی، دانشگاه تربیت مدرس

sadeghmamodares.ac.ir

سامان حسینخانی

بیوشیمی دانشیار بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس

hosseinkhani1350gmail.com

دکتر مجتبی سعادتی،

استاد میکروبیولوژی، دانشگاه امام حسین (ع)

saadati1_myahoo.com

دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد

استاد آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس استاد آمار زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

kazem_anmodares.ac.ir

شهریار باقری

استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

shahab.bagheri2014gmail.com

محمدتقی اکبری

دانشیار ژنتیک انسانی، دانشگاه تربیت مدرس دانشیار ژنتیک انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

akbarimtgmail.com

سیدحسین سلیمی

استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

salimish617yahoo.com

مهدی ربیعی

استادیار روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

rabiei_psychologyyahoo.com